สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่ จาม มหาปุญฺโญ 5 ม.ค. 57  ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่ จาม มหาปุญฺโญ

  ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

  ด้วยพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม  มหาปุญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (ธ) ได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านเป็นพระเถระผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ประกอบคุณงามความดี ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่เคารพนับถือของ  พี่น้องประชาชนทั่วไป จังหวัดมุกดาหาร คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ได้พร้อมใจกันขอพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม  มหาปุญฺโญ  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

  เมื่อความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ อายุ ๑๐๔ ปี พรรษา ๗๖ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มรณภาพเนื่องด้วยโรคชราภาพ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

  สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจ้า ผู้ทรงคุณประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพสรีระสังขารพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพคราบ ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญน้ำหลวงสรงศพเพื่อให้ได้ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในการนี้เป็นการทรงพระกรุณาโปรดประทานน้ำหลวงสรงศพเป็นกรณีพิเศษ

  จังหวัดมุกดาหาร คณะสงฆ์ ตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทุกภาคส่วน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งต่างก็ได้จัดการตามหน้าที่ และตามกำหนดตามรับสั่งมิได้ขาดเหลือแต่ประการใดๆ

  ในการนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

  ไปวางที่หน้าหีบศพพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

  ในการนี้ เป็นการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นกรณีพิเศษ

  จังหวัดมุกดาหาร คณะสงฆ์ ตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาพระราชทาน แลได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งต่างก็ได้จัดการตามหน้าที่ และตามกำหนดตามรับสั่งมิได้ขาดเหลือแต่ประการใดๆ

  นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ คณะสงฆ์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม คณะศิษยานุศิษย์ และญาติมิตรของหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ทั้งนั้น

  รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่งนี้ตลอดไป

  อีกอันหนึ่ง

  ตลอดระยะเวลาที่พระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ เมื่อครั้งยังมีสมณสาชีพอยู่นั้น ได้ดำรงตนดำรงธรรมวินัยตามแบบอย่างของพระสุปฏิปันโน ตามเยี่ยงแบบปฏิปทาของพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต รวมทั้งพระบูรพาจารย์ชั้นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระพระธุดงคกรรมฐานมาโดยลำดับ ถ้วน ๗๖ พรรษา ในวาระสิริอายุ ๑๐๔ ปี

  อีกทั้งยังเป็นพระมหาเถระรัตตัญญูผู้มากมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติศาสนกิจ ได้ประกอบคุณงามความดี ได้ประกอบสาธารณกิจ ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนเป็นที่เคารพบูชา เลื่อมใสให้การเคารพ ยังได้รับการอัญชลีกรรม อาหุกรรม ทักขิเณยยกรรม ปาหุเณยยกรรม จากพหุชนโดยทั่วไป โดยการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐาน จนลุแจ้งในหลักธรรมอันสูงสุดนั้น

  แลแล้วก็ได้น้อมนำธรรมะวินัยนั้นมาแนะนำสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนอย่างมั่นคง เป็นธุระเสมอมาตามลำดับจนกระทั่งวาระแห่งปัจฉิมสมัย จนเป็นเสาหลักเอกของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทั้งยังประจักษ์พยานไปอีกกว้างไกลโดยถ้วนทั่วแท้แล

  ในโสดแรกวาระนั้น

  พระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุชั่วคราววัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นี้นั้น

  ลำดับการณ์ต่อมาอีก

  ด้วยความมากมีภาระธุระของทุกฝ่ายทุกภาคส่วน

  พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ได้มีลิขิตขอนำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

  การนี้พระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุชั่วคราววัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

  และพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุจาม มหาปุญฺโญ ณ เมรุวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

  คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วน ทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งนั้น ต่างได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซ้องสาธุพ้องต้องกันที่จะสนองในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น จักได้จัดการตามหน้าที่และตามกำหนดตามรับสั่ง มิได้ให้ขาดเหลือแต่ประการใดๆ

  ตามปัจจัยแห่งเหตุตามกล่าวมานั้น ก็เพื่อเป็นเครื่องน้อมศรัทธาแก่เราท่านเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาอันดีงามของพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญสืบไป

  บัดนี้เราท่านทั้งหลายต่างด้วยบุปผามาลัยแต่งต้อง ย้องสาบูชาท่าน พร้อมร่วมแสดง
  สังเวคธรรมในการถึงแก่มรณกรรมธรรมดาของพระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ พระมหาเถระรัตตัญญูผู้มากมีบุญ อันเป็นไปอย่างน่าใจหายวายวอย ในวัยวุฒิ ธรรมวุฒิ คุณวุฒิ ที่มีคุณมากค่าต่อพระพุทธศาสนา สถาบันชาติไทย และพระมหากษัตราธิราชเจ้านั้น

  ทั้งตลอดถึงต้นแบบแห่งปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานแต่ยุครุ่นบุราณ อันนำพาการดำเนินพุทธประเพณี อริยประเพณีผู้ดำเนินชีวิตด้วยสติมั่น ปัญญาตรอง นิยมการอบรมบ่มฝึกฝนตนของตน ของคณะสงฆ์ไทย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก้ว ให้ปวงชนชาวพุทธชาวไทย และชาวโลกได้บำเพ็ญคุณงามความดี บารมีธรรมเฉลิมพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระภูมิพลมหาราชเจ้า พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

  จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทย และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาในงานพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุจาม มหาปุญฺโญ หรือ พระคุณเจ้าหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ณ เมรุปราสาทพญา นกหัสดีลิงค์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ นี้ โดยทั่วกัน

  ที่มา : e-shann.com
  สามารถดูกำหนดการวันที่ 3 4 และ 5 ที่นี่

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture