สถานที่ท่องเที่ยวประตูสู่อินโดจีน "หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน" คำขวัญ ของ จังหวัดมุกดาหาร

 • Breaking News

  ชวนประชาชนแวะศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วงปีใหม่2560


  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถ และเลือกซื้อหาของขวัญของฝากที่เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร ระหว่างการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาล ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 นี้ ซึ่งศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดังกล่าวจะมีที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ทำการของส่วนราชการในสังกัดทั้งราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค บนถนนสายหลักและสายรองที่มีการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม มีข้อมูลเรื่องราว มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางได้มาเยี่ยมชม พักผ่อน เสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว ได้รับรู้รับทราบในกิจกรรมและคุณค่าของภาคการเกษตร

  สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ Agro-tourism เป็นทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจ ที่จะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรม Unseen in Thailand ที่น่าติดตามยิ่ง ในขณะที่ภาพรวมของการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยกว่า 120,000 ล้านบาท/ปี และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นกิจกรรมสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและทำรายได้กว่า 10,000 ล้านบาท/ปี

  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหลักต่างๆ เช่น สถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีลักษณะที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพทางการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ หรือวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกรที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ ซึ่งปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งที่เป็นหน่วยงานราชการ เอกชน และเกษตรกร ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงของกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ และโฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ในหลายจังหวัด ซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการกิจการทางการเกษตรและมีกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเด่นชัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี, ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ, ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น จ.เชียงราย ที่ผลิตพืชผัก ไม้ดอก และไม้ผลเมืองหนาว เป็นต้น เพื่อให้เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นองค์ความรู้ การให้บริการที่พัก การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม

  ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และผู้ประกอบการให้มีความรู้ในด้านบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการสร้างเครือข่ายอยู่เสมอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีความความชื่นชอบและประทับใจ เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรแล้ว ยังได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่เกษตรกร ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  Fashion

  Beauty

  Culture